NA TEMELJU ODREDBI ČLANKA 17. TOČKA 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08),članka 26. točka 6, Statuta Turističke zajednice Krapanj-Brodarica i Odluke turističkog vijeća Turističke zajednice Krapanj-Brodarica,donesenoj dana 24.9.2018. na sjednici Vijeća, raspisuje se:

NATJEČAJ

Za imenovanje direktora/ice  Turističkog ureda Turističke zajednice Krapanj-Brodarica

-1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Direktor/ica  turističkog ureda mjesta  mora ispunjavati slijedeće posebne  uvjete:

1.da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)

2.da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.ovog članka

3.da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu

4.da aktivno zna jedan svjetski jezik-preslik potvrde/certifikata škole stranih jezika ,preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju jezika

5.da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu ,a ako nema treba u roku od jedne godine od stupanja na rad položiti stručni ispit*

6.da poznaje rad na osobnom računalu-preslik potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike,preslik indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na kompjuteru

 

*Iznimno,prema članku 23. stavku 5, Zakona o turističkim  zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, kandidat koji ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi,ne mora polagati stručni ispit za direktora zajednice

 

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kandidatkinje,adresu,broj telefona/mobitela,e mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kandidatkinje

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

1.Životopis,vlastoručno potpisan

2.Preslika osobne iskaznice ili putovnice

3.Dokaz o stručnoj spremi,traženom radnom iskustvu (HZMO-elektronički zapis o radno pravnom statusu),poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja,svjedodžbi,potvrda i slične dokumentacije),potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu,rješenje ili slično) iz kojeg se vidi u kojoj struci,na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

4.Uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje  ne vodi nikakav kazneni postupak te da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma,dok ta mjera traje-original uvjerenja o nekažnjavanju,ne starija od 3 mjeseca

 

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Na radno mjesto direktora/ice ne može biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine,turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice,koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica ,koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe koja je član turističke zajednice (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08,članak 24.stavak 1,2, i 4)

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim za javni natječaj,o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Ovaj natječaj objaviti će se na službenoj Internet stranici Turističke zajednice Krapanj-Brodarica , na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnim glasilima.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPANJ-BRODARICA

KRAPANJSKIH SPUŽVARA 1

22010 BRODARICA

Sa naznakom-„Ne otvarati-natječaj za direktora/icu“

 

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od kandidata ne bude izabran ,Natječaj će se ponoviti. Turističko vijeće Turističke zajednice Krapanj-Brodarica zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora /ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez javne objave obrazloženja.

O rezultatima natječaja  kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 20 dana od isteka roka za podnošenje prijave za natječaj.