Naziv radnog mjesta: Informator-sezonski poslovi

Broj izvršitelja 1 (M/Ž) na određeno vrijeme uz puno radno vrijeme od 01.07.2023.-01.09.2023.

 

1.Sukladno odredbi čl.6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (“Narodne novine” br 13/2022, u daljnjem tekstu Pravilnik),posebni uvjetiza obavljanje poslova radnog mjesta na kojima se obavljaju stručni poslovi u lokalnoj turističkojzajednici jesu:

1.završena najmanje srednja škola(gimnazija,četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola)

2.poželjna,ne nužna najmanje jedna godina radnog iskustva na sličnim poslovima

3.znanje stranog jezika

4.znanje rada na osobnom računalu

 

Opis poslova:

 • davanje informacija turistima
 • skrb I evidencija o ukupnom fundusu I arhivi promidžbenih materijala
 • operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava E visitor I ostalim turističkiminformacijskim sustavima
 • preuzimanje poziva na telefonskoj centrali ili njihovo preusmjeravanje
 • suradnja s ostalim organizacijskim jedinicama turističke zajednice
 • ostali poslovi po potrebi I po nalogu direktora ili voditelja turističko-informativnog centra

 

2.Prijava mora sadržavati:

 • ime I prezime kandidata ili kandidatkinje
 • adresu prebivališta/boravišta,broj telefona/mobitela I adresu elektroničke pošte
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj
 • specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu
 • vlastoručni potpis kandidata/kinje

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti :

 

 • životopis,vlastoručno potpisan
 • preslik osobne iskaznice
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diploma ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovimakoji odgovaraju stupnju tražene stručne spreme-elektronični zapis ili potvrdu HZMO-a o prijavamaI odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž I stručna sprema,preslikupotvrde ranijeg poslodavca ili drugu odgovarajuću ispravu ( preslika ugovora o radu,rješenje I sl.) iz koje je vidljivo je li radno iskustvo ostvareno u odgovarajućoj stručnoj spremi,na kojimposlovima I u kojem trajanju
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajućepotvrde,uvjerenja,certifikata,svjedodžbe ili indeksa)
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslik odgovarajućepotvrde,uvjerenja,certifikata,svjedođbe ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu)
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko imajupoložen ispit)

 

NAPOMENE:

 • sve gore navedene isprave se prilažu u prijavi  u neovjerenoj preslici ,ali prije donošenja odluke o izboru kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici,kao I drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja

 

3. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci u potrebnom obimu I u svrhuprovedbe natječaja obrađuju od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladnu Uredbi(EU) 2016/679 Europskog parlamenta I vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnihpodataka I o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27.travnja 2016. Godine (Službeni list Europske unije L 119/1).

 

4.Direktorica Turističke zajednice Krapanj-Brodarica (dalje TZ Krapanj-Brodarica) prikupiti ćeprijave,utvrditi pravodobnost,urednost, I potpunost prijave te ispunjavaju li kandidati formalneuvjete propisane ovim natječajem.

 

Urednom I potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke I priloge koje sukandidati dužni dostaviti sukladno odredbama ovog natječaja.

 

Nepravodobne,nepotpune I neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati ,niti će podnositeljinepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

 

Osobe koje podnesu nepravodobne,neuredne i/ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavajuuvjete natječaja,ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru s direktoricom TZ Krapanj-Brodarica.Kandidat će biti obaviješten o vremenu I mjestu održavanjatelefonskim putem I putem elektronske pošte ,najmanje dva (2) dana prije održavanje intervjua.Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

 

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,organizaciji,sistematizaciji radnih mjesta te radnimodnosima I odgovornosti zaposlenih u TZ Krapanj-Brodarica o zaposlenju na radno mjestoinformatora u Turističkom informativnom centru samostalno odlučuje direktorica TZ Krapanj-Brodarica.

 

TZ Krapanj-Brodarica zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

5.Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana,a počinje teći prvislijedeći dan od objave javnog natječaja na službenim stranicama TZ Krapanj-Brodarica www.visit-krapanjbrodarica.com

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

“Ne otvarajnatječaj za radon mjesto informatora-ice na adresu:

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPANJ-BRODARICA

KRAPANJSKIH SPUŽVARA 1

22108 BRODARICA

Preporučenom poštom ili osobno u Turistički ured ,a krajnji rok za podnošenje prijave je zaključnos 21.06.2023.. tj osam (8) dana od objave javnog natječaja na službenim stranicama TZ Krapanj-Brodarica www.visit-krapanjbrodarica.com i društvenim mrežama zajednice.

 

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom ili telefonom u rokuosam (8) dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata.

 

Direktorica TZ Krapanj-Brodarica,

Antonija Grubišić

 

Natječaj – PDF