Naziv radnog mjesta: Informator-sezonski poslovi

Broj izvršitelja 1 (M/Ž) na određeno vrijeme uz puno radno vrijeme od 01.06.2023.-15.09.2023.

 

1.Sukladno odredbi čl.6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (“Narodne novine” br 13/2022, u daljnjem tekstu Pravilnik),posebni uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta na kojima se obavljaju stručni poslovi u lokalnoj turističkoj zajednici jesu:

1.završena najmanje srednja škola(gimnazija,četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola)

2.poželjna najmanje jedna godina radnog iskustva na sličnim poslovima

3.znanje stranog jezika

4.znanje rada na osobnom računalu

 

Opis poslova:

– davanje informacija turistima
– skrb I evidencija o ukupnom fundusu I arhivi promidžbenih materijala
– operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava E visitor I ostalim turističkim informacijskim sustavima
– preuzimanje poziva na telefonskoj centrali ili njihovo preusmjeravanje
– suradnja s ostalim organizacijskim jedinicama turističke zajednice
– ostali poslovi po potrebi I po nalogu direktora ili voditelja turističko-informativnog centra

 

2.Prijava mora sadržavati:

– ime I prezime kandidata ili kandidatkinje
– adresu prebivališta/boravišta,broj telefona/mobitela I adresu elektroničke pošte
– naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj
– specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu
– vlastoručni potpis kandidata/kinje

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti :

– životopis,vlastoručno potpisan
– preslik osobne iskaznice
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diploma ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju tražene stručne spreme-elektronični zapis ili potvrdu HZMO-a o prijavama I odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž I stručna sprema,presliku potvrde ranijeg poslodavca ili drugu odgovarajuću ispravu ( preslika ugovora o radu,rješenje I sl.) iz koje je vidljivo je li radno iskustvo ostvareno u odgovarajućoj stručnoj spremi,na kojim poslovima I u kojem trajanju
– dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde,uvjerenja,certifikata,svjedodžbe ili indeksa)
– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslik odgovarajuće potvrde,uvjerenja,certifikata,svjedođbe ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu)
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko imaju položen ispit)

 

NAPOMENE:

– sve gore navedene isprave se prilažu u prijavi  u neovjerenoj preslici ,ali prije donošenja odluke o izboru kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici,kao I drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja

3. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci u potrebnom obimu I u svrhu provedbe natječaja obrađuju od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladnu Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta I vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka I o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27.travnja 2016. Godine (Službeni list Europske unije L 119/1).

4Direktorica Turističke zajednice Krapanj-Brodarica (dalje TZ Krapanj-Brodarica) prikupiti ćeprijave,utvrditi pravodobnost,urednost, I potpunost prijave te ispunjavaju li kandidati formalne uvjete propisane ovim natječajem.

Urednom I potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke I priloge koje su kandidati dužni dostaviti sukladno odredbama ovog natječaja.

Nepravodobne,nepotpune I neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati ,niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne,neuredne i/ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja,ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru s direktoricom TZ Krapanj-Brodarica.Kandidat će biti obaviješten o vremenu I mjestu održavanja telefonskim putem I putem elektronske pošte ,najmanje dva (2) dana prije održavanje intervjua.Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,organizaciji,sistematizaciji radnih mjesta te radnim odnosima I odgovornosti zaposlenih u TZ Krapanj-Brodarica o zaposlenju na radno mjesto informatora u Turističkom informativnom centru samostalno odlučuje direktorica TZ Krapanj-Brodarica.

TZ Krapanj-Brodarica zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

5. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana,a počinje teći prvi slijedeći dan od objave javnog natječaja na službenim stranicama TZ Krapanj-Brodarica www.visit-krapanjbrodarica.com

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“Ne otvaraj – natječaj za radon mjesto informatora-ice na adresu:

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPANJ-BRODARICA
KRAPANJSKIH SPUŽVARA 1
22108 BRODARICA

Preporučenom poštom ili osobno u Turistički ured ,a krajnji rok za podnošenje prijave je zaključno s 17.05.2023.. tj osam (8) dana od objave javnog natječaja na službenim stranicama TZ Krapanj-Brodarica www.visit-krapanjbrodarica.com

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom ili telefonom u roku osam (8) dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata.

 

 

 

Direktorica TZ Krapanj-Brodarica,

Antonija Grubišić